Monday, October 31, 2016

Oni. They.

PL

Ludzie. Im bardziej im ufasz, im bardziej Ci na nich zależy, im lepiej ich traktujesz, im bardziej chcesz by było dobrze, tym gorzej jest. Tym bardziej ranią. Tym bardziej krzywdzą. Tobie zależy, a oni? Wyzywają, oskarżają, olewają, doprowadzają do łez, do cierpienia. Ranią. Zabijają. Tak, właśnie, zabijają. Bo słowa dźgają w serce o wiele bardziej, niż nóż. O wiele bardziej. Ale niektórzy nie rozumieją. Nie rozumieją i doprowadzają do ran, które mogą nigdy się nie zagoić. Nigdy... Nigdy... Nigdy. Pamiętaj o tym, zanim wobec kogoś tak postąpisz. Bo nikt nie zasługuje ma takie traktowanie. Nikt.


ENG

People. As more you trust them, as more you care about them, as better you treat them, as more you want it to be well, as worse it is.  All the more they are wound. All the more they are hurt. You care, and they? They challenge, accuse, treat lightly, lead to tears, to suffering. They wound. They kill. Yes, they just kill. Because words  stab in the heart far more, than the knife. Far more. But some people don't understand. They don't understand and lead to wounds which can never heal up. Never... Never... Never... Remember about it, before you will act towards somebody this way. Because nobody deserves for such a treatment. Nobody.

Thursday, October 6, 2016

Kiedy... While...

PL

Kiedy czas upływa, czy tego chcemy, czy nie, przechodzimy testy, zdajemy sobie sprawę z tego, co dla nas ważne, ważniejsze, najważniejsze. Otwieramy oczy, zaczynamy dostrzegać to, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy, co było dla ukryte, co tkwiło gdzieś głęboko w nas, nieodkryte, nieoszlifowane, niczym diamenty w kopalni... Z biegiem czasu uczymy się życia, uczuć, ludzi, siebie... Uczymy się jak bardzo potrafimy kochać, cierpieć, tęsknić, czuć. Uczymy się smutku i radości. Uczymy się siebie, jako siebie i siebie nawzajem. Upływający czas pokazuje nam, jak wielu rzeczy nie byliśmy świadomi, jak wielu potęg nie docenialiśmy.
Jak wiele jest przed nami. 


ENG

When the time passes, whether we want it, whether no, we pass tests, we become aware of this, what important for us, more important, most important. We open our eyes, start notice this, of what we didn't notice before, what was hidden, what was stuck somewhere deep inside us, undiscovered, rough, like diamonds in the mine... With time we learn life, emotions, people, oneself... We learn how very much we are able to love, to suffer, to miss, to feel. We learn sadness and joy. We learn oneself, as oneself and each other. The passing time shows us, how many things we weren't conscious, how many power we didn't appreciate.
How lot is ahead of us.