Sunday, January 31, 2016

Kolorowe szarości. Colorful greyness.

PL

Bo prawda jest taka, że nie dostrzegamy piękna życia i swojego szczęścia, dopóki nie uderzy w nas czyjaś krzywda, rozpacz i cierpienie. Dopiero wtedy zdajemy sobie sprawę, jak wiele wbrew pozorom mamy i jak wiele możemy stracić... 


ENG

Because the truth is that we don't notice beauty of the life and our happiness, until someone's harm, despair and suffering hit us. Only then we realize, how much contrary to appearances we have and how much we can lose...


Saturday, January 23, 2016

Hello Mr Lovelace.

PL

Nie wiem czy każdy kiedyś dostąpił 'zaszczytu' spotkania na swojej drodze tak wyjątkowo wysublimowanego okazu osobnika męskiego jak puszący się wszem i wobec lowelas, czy może taka 'przyjemność' jest przeznaczona tylko dla wybrańców losu, ale... Człowieku, jeśli masz takie zapędy, ogarnij się i to jak najszybciej, póki nie ma za późno, bo robieniem z siebie nie wiadomo kogo i zarywaniem do stu dziewczyn na minutę niczego dla siebie nie ugrasz, wręcz przeciwnie, stracisz w ich (i całej reszty, także chłopaków) oczach. Staniesz się małym, frajerowatym leszczem, który desperacko poszukuje sposobu, by się dowartościować. Tego chcesz? Nie, naprawdę, koleś, nie jesteś ani trochę fajny, a raczej żałosny i śmieszny.ENG

I don't know whether everyone at one time had 'honour' of meet the specimen so exceptionally sublimated of the male like fluffing up feathers all and towards playboy, if this 'pleasure' is intended only for fortune's ones, but... Man, if you've such impulses, tidy yourself up and what's more as soon as possible, as long as there isn't too late, because doing yourself isn't known of whom and picking up to hundred girls per minute, you'll nothing won, just the opposite, you will lose in them (and all the rest, also boys) eyes. You'll become small bream, looser which is desperately seeking the way to feel more appreciated. You want it? No, really dude, you aren't even a bit cool, and rather pitiful and funny.

Sunday, January 17, 2016

Nie rozumiem. I don't understand.

PL
Nie rozumiem, dlaczego inteligencja pewnych osób jest odwrotnie proporcjonalna do wieku... Ludzie... Jeśli jeśli chcecie być traktowani poważnie, zachowujcie się poważnie! Skoro chcecie być brani za dorosłych, dlaczego zachowujecie się jak głupie dzieciaki?! To jak w końcu? Dorosły czy przedszkolak? Decyzja należy do ciebie.


ENG
I don't understand, why the intelligence of certain people is inversely proportional to age... People... If you want to be treated seriously, behave seriously! If you want to be taken as adults, why you behave like stupid kids?! So what? The adult or the kindergarten pupil? It's your decision.

Friday, January 1, 2016

2016!

PL

Nadszedł już pierwszy stycznia, więc życzę Wam wszystkim szczęśliwego, pełnego spokoju, radości, zdrowia i spełniających się marzeń nowego, 2016 roku kochani i serdecznie dziękuję, że jest Was ze mną tak wielu :*

ENG

The first day of January already came, so I wish you all the happy, full of calmness, joy, the health and coming true dreams, new 2016 sweeties and honestly thank, that so many of you are with me :*