Wednesday, September 16, 2015

Mysterious.

PL

Wiecie co? Zastanawia mnie jedna rzecz: skoro powszechnie mówi się, że śmiech to zdrowie, samo dobro, wyraz sympatii międzyludzkiej itp. to dlaczego tak wiele osób uważa ludzi często uśmiechających się, śmiejących za kogoś tajemniczego, podejrzanego, kto cały czas coś kombinuje, nie wiadomo o co mu chodzi, za kogoś nieprzewidywalnego, albo co w ogóle absurdalne 'nienormalnego'. Tym czasem ja osobiście uważam, że to oni mają ze sobą problem, ci dla których uśmiech stanowi zagrożenie, a nie ci, którzy się śmieją. W końcu jeśli ktoś czuje się zagrożony w obecności uśmiechniętego człowieka, to chyba coś jest nie halo. Taka osoba musi mieć spore zaburzenia poczucia własnej wartości, ha, nawet osobowości, nie wiadomo jakie wielkie kompleksy, skoro odczuwa strach przed czyjąś radością. Do tej pory myślałam, że to sympatyczny gest, który zbliża do siebie ludzi, ale wygląda na to, że w niektórych wzbudza ogromny lęk. Dziwna sprawa, nie sądzicie? Bać się uśmiechu. Ciekawe, ciekawe, nie powiem. I nie myślcie sobie, że wypisuję tutaj głupoty, bo wiem co piszę. Sama należę do grona 'Forever Smile' i przekonałam się na własnej skórze, że tacy strachliwi dziwacy naprawdę istnieją. Poza tym, jeśli ktoś z Was ma podobny charakter, pewnie nie raz miał do czynienia ze 'sztywniakami'. Ludzie to jednak fascynujące istoty, zawsze znajdzie się ktoś, kto odbiega od normy. Ktoś zawsze dobije, albo rozśmieszy. Nieskończone źródło inspiracji. Dlatego tak kocham ich obserwować.


ENG

You know what? One thing is puzzling me: if universally is saying that a laughter is health, everything good, expression of the interpersonal sympathy and the like why this way many persons think about often smiling people, laughing as a somebody mysterious, suspected who all the time is combining something, isn't known what he/she means, as a somebody unpredictable, or what at all absurd 'abnormal'. With this time I personally think that they have a problem with themselves, the ones to which the smile is posing a threat, rather than the ones which are laughing. In the end if somebody feels endangered in the presence of the smiling man, it's probably something isn't ok. Such a person must have considerable disorders of self-esteem, ha, even personalities, isn't known what great complexes, if feels fear of someone's joy. So far I thought that it was an amiable gesture which will move people close, but looks like it, that in some is arousing great fear. Strange matter, don't you think? To be afraid of a smile. It's interesting, it's interesting, I won't say. And don't think that I'm writing out nonsenses here, cause I know what I'm writing. I also belong to the circle of 'Forever Smile' and I personallied find out, that such timid freaks really exist. Apart from that, if somebody of you has similar character, most probably more than once met with stuffed shirts. However fascinating creatures people are. Somebody who's diverging from the norm will always find. Somebody will always break down, or else will make laugh. Endless source of the inspiration. Therefore I love to observe them.

Monday, September 14, 2015

W krzywym zwierciadle. In the distorting mirror.

PL

Cześć ludziska, wracam do Was po dosyć długiej przerwie, ale cóż wybaczcie moją nieobecność, gdyż ostatnie dni, a właściwie tygodnie dały mi nieźle w kość.  Koniec wakacji, szkoła i te sprawy, sami rozumiecie ;)
Po pierwszym nazwijmy to 'zauroczeniu' zaczynam podchodzić do wszystkiego na zimno (nie chłodno, zimno) i oceniać obiektywnie. Krótko mówiąc przejrzałam na oczy i... Nasuwa mi się jedno pytanie: Dlaczego ludzie widząc chłopaka i dziewczynę, którzy często ze sobą rozmawiają, przebywają, albo co gorsza czasem przytulą od razu robią z nich zakochaną parę? Może po prostu dobrze się w swoim towarzystwie czują, może lubią ze sobą rozmawiać, rozumieją się, lubią? Nawet jeśli coś do siebie czują, to co z tego? Czy to coś złego? Nie mogą? Come on. Jeśli tak samo zachowują się dwie dziewczyny, albo dwóch chłopaków, to też się kochają? Ciekawie by było do każdego w ten sposób podchodzić, nie sądzicie? No normalnie same lesbijki i geje na tym świecie. Guys, litości. Please.ENG

Hi people, I'm coming back to you after longer break, but forgive my absence, cause last days, actually weeks were a hard time to me so... The end of holidays, school and these matters, you understand ;)
After first call it 'fascination' I'm starting coming up to everything cold (not coolly, coldly) and look objectively. In short say what's going on and... One question is arising: why people seeing the boy and the girl which often talk, spending time together, or else what's worse sometimes hug at once are doing a pair of lovers from them? Perhaps they simple feel well in their company, perhaps like to talk, understand one another, like? Even if feel something towards themselves, then what of it? Whether is it something bad? Can't they? Come on. If the same behave two girls, or two boys, you also say 'in love'? Curiously would be come to everyone in this way, don't you think? Yeah, normally very lesbians and gays on this world. Guys, mercies. Please.

Sunday, September 6, 2015

A więc liceum. So high school.

PL

Za mną pierwszy tydzień w nowej szkole i... Nie spodziewałam się, że będzie tak dobrze :) Ludzie są super, klasa najlepsza na świecie, wszyscy się rozumiemy, trzymamy razem, nikt nikogo nie obgaduje, po prostu na razie idealnie, chyba nie mogłam lepiej trafić.
Czas pokaże co dalej, jakie historie życia się tam wydarzą... Będzie ciekawie.
Zapowiadają się mega trzy lata <3
ENG

Behind me first week at new school and... I didn't expect that it would be so good :) People are great, the best class in the world, everyone understand one another, keep together, nobody talks over somebody, simply at the moment perfectly, I don't think so it could be better.
The time will show what next, what a life stories will happen... It'll be very interesting.
Heralds cool three years <3(I'm on the left) :)